Anglès

El CEPA Sant Antoni ofereix cursos d´anglès de nivell bàsic 1 (Anglès 1), bàsic 2 (Anglès 2) i bàsic 3 (Anglès 3), que preparen per accedir a les proves lliures de nivell Bàsic de l’Escola Oficial d’Idiomes, i que tenen una durada d’un curs escolar cadascun

A qui va dirigit?

Els cursos van dirigits a persones majors de 18 anys que compleixin l’edat dins del mateix any natural en què es matriculen per curses aquests estudis. Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones majors de 16 anys que tinguin un contracte laboral amb un horari de treball que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

Nivells

El CEPA Sant Antoni ofereix tres nivells: Anglès 1 (bàsic), Anglès 2 (bàsic 2) i Anglès 3 (bàsic 3). En acabar el nivell 3 els alumnes es poden presentar al nivell bàsic de l´EOI.

Durada

Els cursos tenen una durada de 9 mesos.

Certificació

En aquests cursos es realitza una avaluació del progrés de cada alumne però no es fan proves específiques. Per això no s’expedeix una titulació oficial en finalitzar el curs, si bé és possible obtenir un certificat d’assistència als cursos. Per obtenir aquest certificat cal assistir al 80% de les classes i només es pot sol·licitar en els mesos de febrer i juny.

 
Matrícula
 
La matrícula es realitza al mes de setembre. Per formalitzar la matrícula dels nous estudiants hauran d’aportar dues fotos, fotocòpia de DNI o passaport / NIE i 30 euros.