Ensenyaments Inicials

Ensenyaments Inicials (EEII)

Els ensenyaments inicials del Cepa Sant Antoni van dirigits a persones adultes que no dominen les tècniques instrumentals bàsiques de lectura, escriptura i càlcul, ja sigui perquè mai no han estat escolaritzades o perquè ja fa molt de temps que han abandonat el sistema educatiu i necessiten una actualització. Es distingueixen tres etapes.

Nivell 1 (alfabetització)

 El nivell I d’alfabetització treballa especialment la lectura, l’escriptura i el càlcul elemental sobre activitats quotidianes bàsiques.

Nivell 1 (consolidació)

Aquest nivell té per finalitat consolidar i reforçar els coneixements i tècniques instrumentals adquirits, així com ajudar a assolir els coneixements previs i les comptències bàsiques per poder cursar la formació ocupacional i la contínua.

Nivell 2 (preparació ESPA)

El nivell 2 té com a finalitat adquirir els coneixements necessaris per tenir accés al curs d´Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA).