ESPA

Què es l’ ESPA?

L’educació secundària per a persones adultes (ESPA) condueix a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

A qui va dirigit?

Va dirigit a persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen . Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones majors de 16 anys que disposin d’un contracte laboral (amb un horari de feina que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari), que siguin esportistes d’alt rendiment o bé que estiguin internats en un centre específic quan les mesures judicials així ho estableixin.

Nivells

Els estudis d’ESPA es distribueixen en dos nivells i cada nivell es subdivideix, a la vegada, en dos moduls quadrimestrals.

El Nivell 1 (mòduls 1.1 i 1.2) es correspon amb 1r i 2n d´ESO. El Nivell 2 (mòduls 2.1 i 2.2) es correspon amb 3r i 4rt d´ESO.

Els continguts es distribueixen en tres àmbits:
-Comunicació (Llengua Castellana, Llengua Catalanaa i Anglès)
-Cientificotecnològic (Naturals i Matemàtiques)
-Social

Durada

Els cursos tenen una durada de 4 mesos. D´octubre a febrer i de febrer a juny.

Observacions

Es pot cursar un mòdul sempre que es tengui aprovat el mòdul de nivell inferior de la mateixa matèria, encara que no es tengui superat tot l’àmbit.

No es necessari matricular-se d´un curs complet; es pot fer per matèries, sempre tenint en compte el que hem dit abans.

Igualment es poden cursar matèries de cursos diferents. S’obté el títol de graduat en educació secundària en haver aprovat els tres àmbits de tots els nivells.

Matrícula

La matrícula es realitza als mesos de febrer i setembre. Per formalitzar la matrícula els nous estudiants hauran d’aportar dues fotos, fotocòpia de DNI o passaport / NIE i fotocopia del certificat de notes del darrer centre on van cursar els seus estudis.

Si no disposen de cap acreditació acadèmica, hauran de fer una prova de Valoració Inicial per poder-los ubicar al nivell que els correspon.