Informàtica

A qui va dirigit?

Els cursos van dirigits a persones majors de 18 anys que compleixin l’edat dins del mateix any natural en què es matriculen per curses aquests estudis. Excepcionalment poden cursar aquests estudis les persones majors de 16 anys que tinguin un contracte laboral amb un horari de treball que no els permeti anar als centres educatius en règim ordinari.

Nivells

Al CEPA Sant Antoni podràs iniciar-te en l’aprenentatge de la informàtica, ofimàtica i internet. El CEPA Sant Antoni ofereix dos nivells: Informàtica 1. Ddirigit a persones que no han tocat mai un ordinador i a persones que tenen un maneig molt bàsic. Informàtica 2. Informàtica per donar continuïtat a la informàtica 1.

Durada

Els cursos tenen una durada de 4 mesos.

Certificació

En aquests cursos es realitza una avaluació del progrés de cada alumne però no es fan proves específiques. Per això no s’expedeix una titulació oficial en finalitzar el curs, si bé és possible obtenir un certificat d’assistència als cursos. Per obtenir aquest certificat cal assistir al 80% de les classes i només es pot sol·licitar en els mesos de febrer i juny.

 
Matrícula
 
La matrícula es realitza als mesos de febrer i setembre. Per formalitzar la matrícula dels nous estudiants hauran d’aportar dues fotos, fotocòpia de DNI o passaport / NIE i 30 euros.